Duševné vlastníctvo, IT

Duševné vlastníctvo, IT

S postupným zvyšovaním a rozširovaním počítačových technológií a gramotnosti ľudí a firiem v oblasti IT narastá i potreba poradenstva a vymáhania práv v oblasti duševné vlastníctvo, IT. Pod duševným vlastníctvom je potrebné vnímať diela a nehmotné procesy, ktoré firma vyprodukovala, a zároveň takéto duševné vlastníctvo poskytuje výhodu pred konkurenciou. Súhrnne môžeme povedať, že existujú tri oblasti. Patria sem Umelecké diela chránené autorským právom, Obchodné stratégie a Priemyselné vlastníctvo.

Pod obchodnými stratégiami evidujeme najmä know-how, obchodné tajomstvo a tiež zmluvy o zachovaní dôvernosti. Medzi umelecké diela radíme hudbu, TV vysielanie, software, projekty architektov a dizajnérov, pôvodné literárne a iné umelecké diela, ale i reklamné a multimediálne diela. Právo v oblasti priemyselného vlastníctva rieši hlavne patenty a vynálezy, priemyselné vzory a ochranné známky.

V oblasti práva duševného vlastníctva a IT sme pripravení poskytovať služby v týchto oblastiach a okruhoch:

  • Problematika, ktorá súvisí s ochrannými známkami (vrátane zastupovania pred príslušnými úradmi);
  • Konzultácie a poradenstvo súvisiace s patentmi, know-how;
  • Vymáhanie práv ktoré sa viaže k priemyselnému vlastníctvu;
  • Konzultácie a poradenstvo v oblasti nekalej súťaže a pri porušovaní licenčných práv.;
  • Príprava a  poradenstvo pri tvorbe zmlúv, ktoré sa dotýkajú duševného vlastníctva (zmluvy o dielo, licenčné zmluvy).

V oblasti práva IT služby našej kancelárie zahŕňajú:

  • Podklady, prípravu a pripomienkovanie dokumentácie potrebnej k uzatvoreniu zmluvy (zmluvy k využitiu a integrácii softvéru, softvérové zmluvy);
  • Konzultácie v oblasti domén a doménových sporov;
  • Poradenstvo a zastupovanie v sporoch, ktoré súvisia s právom v oblasti informačných technológií.
Späť