JUDr. Dominika Sarková

JUDr. Dominika Sarková

Dominika Sarková, IUS AEGIS

Dominika je spolupracujúcim advokátom našej advokátskej kancelárie. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v roku 2010 získala titul „Bc.“ a v roku 2011 získala titul „Mgr.“. V apríli 2014 jej bol po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach priznaný titul „JUDr.“. Dominika je členom Slovenskej advokátskej komory a od októbra 2014 je zapísaná v zozname advokátov SAK.

Pred zahájením spolupráce s našou advokátskou kanceláriou pracovala  od roku 2011 ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o., Košice.

Vo svojej právnej praxi sa  zameriava najmä na právo obchodných spoločností a obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, zmluvné právo, civilné procesné právo a má cenné praktické skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre spoločnosti podnikajúce v oblasti energetiky.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, český jazyk.

Späť