JUDr. Jakub Smolka

JUDr. Jakub Smolka

Jakub Smolka, IUS AEGIS

Jakub je spolupracujúcim advokátom našej advokátskej kancelárie. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave kde v roku 2008 získal titul „Bc.“ („bakalár práv“) a v roku 2010 titul „Mgr.“ („magister práv“). S rigoróznou prácou na tému „Rozhodcovské konanie“ v roku 2013 získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave titul „JUDr.“ („doktor práv“). Od roku 2009 je držiteľom Cambridge International Legal English Certificate.

Jakub je členom Slovenskej advokátskej komory a od roku 2014 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Pred zápisom do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory Jakub pôsobil v advokácii, a pred tým získaval cenné pracovné skúsenosti, mimo iného aj v Spojených štátoch amerických.

Vo svojej právnej praxi sa Jakub zameriava najmä na obchodné právo, právo obchodných spoločností, občianske právo, kontraktuálne právo, civilné procesné právo a iné.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, český jazyk a čiastočne nemecký jazyk.

Späť