JUDr. Vladislav Pečík

JUDr. Vladislav Pečík

Vladislav Pečík, IUS AEGIS

Vladislav je spolupracujúcim advokátom našej advokátskej kancelárie. Absolvoval Právnickú fakultu Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde v roku 2011 získal titul „Bc.“ a v roku 2013 titul „Mgr.“. S rigoróznou prácou na tému „Rekodifikácia civilného práva procesného“ v roku 2017 získal na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave po vykonaní rigoróznej skúšky titul „JUDr.“.

Vladislav je členom Slovenskej advokátskej komory a od roku 2019 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Počas štúdia v rokoch 2010 až 2013 pracoval ako právny asistent v advokátskej kancelárii Detvai Ludik Malý Udvaros.

Od roku 2014 pracoval v advokátskej kancelárii OLEXOVA VASILISIN s.r.o. ako advokátsky koncipient. Jeho hlavnou náplňou bola príprava zmlúv a právnych podaní v oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klientov pred súdmi a práca so zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom e-governmentu.

V našej advokátskej kancelárii začal pracovať od roku 2015 ako advokátsky koncipient, a to najmä v agende sporovej, v práve obchodných spoločností, občianskom práve, obchodnom práve, medicínskom práve a v práve ochrany osobných údajov.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk a čiastočne nemecký jazyk

Späť