Obchodné právo

Obchodné právo

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Sme si vedomí, že dokonalá znalosť podnikania našich klientov je podstatná pre poskytovanie efektívnych služieb, a že prínosom pre klientov môžeme byť len v prípade, ak dokážeme nájsť komplexné a niekedy aj kreatívne riešenia pre rôznorodé obchodné problémy, ktorým naši klienti čelia. Nami poskytované právne poradenstvo tak zahŕňa najmä:

  • prípravu a negociáciu akéhokoľvek typu obchodných dohôd (ako napríklad distribučné zmluvy, zmluvy o dielo, dodávateľsko-odberateľské zmluvy, mandátne zmluvy) vo všetkých oblastiach podnikania,
  • poradenstvo pri zakladaní spoločností, Joint Ventures a rôznych typoch konzorcií,
  • poradenstvo vo všetkých korporátnych veciach (obchodné právo), prípravu korporátnych dokumentov, zastupovanie v registrových konaniach.

Fúzie a akvizície (Mergers & Acquisitions)

Podstatná časť poskytovaných právnych služieb naším korporátnym klientom je orientovaná na obchodné transakcie. Poradenstvo poskytujeme domácim, ako aj zahraničným spoločnostiam podnikajúcim v rôznych oblastiach hospodárstva, vrátane oblasti elektronických komunikácií, bankovníctva a financií, poisťovníctva, farmaceutického alebo automobilového priemyslu.  Skúsenosti našej spoločnosti v tejto oblasti sú založené na poznatkovej báze jej advokátov, ktorí svoje široké a dlhoročné skúsenosti nadobudli poskytovaním odborného poradenstva a  zastupovaním klientov pri akvizíciách, rozdeľovaní podnikov, ako aj komplexnej korporátnej reštrukturalizácii. Úspech kancelárie v tejto oblasti je založený nielen na poznaní lokálneho právneho prostredia a skúsenostiach so zahraničnou klientelou, ale aj na skúsenostiach súvisiacich s manažovaním transakcií a efektivitou poskytovania služieb. Osobitná pozornosť je venovaná kombinácii poznatkov z právnej úpravy a poznatkov z oblasti financií, daní a účtovníctva.  Poskytované poradenstvo zahŕňa najmä:

  • podporu v oblasti akvizícií, reštrukturalizácie spoločností a reorganizácie vnútorného usporiadania skupiny, výkon due diligence v cieľovej spoločnosti,
  • prípravu a negociovanie transakčných dokumentov a s transakciou súvisiacich dokumentov,
  • poradenstvo po uskutočnení transakcie, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie kontinuity obchodných činností a vzťahov, pracovno-právne otázky alebo refinancovanie,
  • získanie potrebných súhlasov od štátnych orgánov a inštitúcií (napríklad Protimonopolný úrad SR, Národná Banka Slovenska).
Späť