Verejné právo

Verejné právo

Právo ochrany  hospodárskej súťaže je jednou z najviac rozvíjajúcich sa oblastí práva, nakoľko táto sa prispôsobuje dynamike ekonomického rozvoja a potrebám trhu. Právo ochrany hospodárskej súťaže pritom dopadá nielen na veľké spoločnosti – dominantných hráčov, ale ovplyvňuje podnikanie akejkoľvek spoločnosti na trhu. S ohľadom na skutočnosť, že právo sa v oblasti hospodárskej súťaže rozvíja najmä prostredníctvom rozhodnutí národných súťažných orgánov, súdnych rozhodnutí, odporúčaní, teoretických výkladov, je v záujme kancelárie spolupracovať s odborníkmi na danú oblasť, ktorí vnímajú a vedia zachytiť aktuálne trendy v danej oblasti, orientujú sa v judikatúre tak národných súťažných orgánov, ako aj Európskej komisie a európskych súdov.  Služby kancelárie v danej oblasti tak zahŕňajú najmä:

 • oblasť dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž,  ako aj oblasť kontroly koncentrácií,
 • v rámci oblasti dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž sa zameriavame na posudzovanie návrhov zmlúv, dohôd, nastavenia obchodných, dodávateľsko – odberateľských, distribučných vzťahov tak, aby tieto boli v súlade s aplikovanými pravidlami ochrany hospodárskej súťaže,
 • vo vzťahu k praktike zneužívania dominantného postavenia sa naše poradenstvo sústreďuje najmä na dozorovanie nastavenia obchodných vzťahov, obchodnej a cenovej stratégie klientov,
 • prípravu Competition Compliance Program a školení pre klientov z oblasti kartelového práva,
 • prípravu podaní vo veci kontroly koncentrácií,
 • zastupovanie klientov v administratívnych konaniach a v konaniach v rámci administratívneho súdnictva.

Právo regulovaných činností a cenová regulácia

V danej oblasti poskytujeme právne poradenstvo, ktoré je spojené s výbornými znalosťami ekonomiky a fungovania trhu regulovaných činností, poznatkami z oblasti regulácie a výkonu právomocí jednotlivými sektorovými regulátormi. Naša kancelária má silný tím, ktorý disponuje skúsenosťami z oblasti regulovaných činností a cenovej regulácie získaných poskytovaním právneho poradenstva tak v rámci výkonu advokácie, ako aj v pozícii firemného právnika pre nadnárodné spoločnosti. Právne poradenstvo zahŕňa najmä:

 • oblasť energetiky a elektronických komunikácií, pričom v rámci právneho poradenstva a podpory zabezpečuje naša kancelária zastupovanie pri ohlasovacích konaniach a konaniach vo veci povolení, zastupovanie v konaniach vo veci cenovej regulácie, v procese ukladania ex ante povinností, prípravu stanovísk a analýz na aktuálne problémy klientov,
 • zastupovanie klientov v sporoch voči osobitným sektorovým regulátorom, ako aj v prípadnom prieskume rozhodnutí v rámci administratívneho súdnictva.

Verejné obstarávanie

Naša kancelária sa osobitne venuje poskytovaniu právneho poradenstva v oblasti verejného obstarávania, nakoľko si je vedomá, že práve táto právna oblasť je kľúčovou pre klientov pri získavaní zákaziek najmä v oblasti podnikania akou je stavebníctvo. Právne poradenstvo zahŕňa prípravu stanovísk a analýz, ako aj zastupovanie v administratívnych konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie a v konaniach vo veci prieskumu administratívnych rozhodnutí. Poskytované právne poradenstvo nevyníma ani poradenstvo v rámci nastavenia procesu a podmienok výberového konania zo strany obstarávateľa a dodržiavanie čistoty procesu verejného obstarávania.

Administratívne právo

Oblasť verejného a administratívneho práva je pokrytá v rámci kancelárie poradcami, ktorí sa dlhé roky venujú právnemu poradenstvu pri získavaní rôznych druhov povolení a osvedčení, zastupovaniu v prípadných sankčných administratívnych konaniach. V rámci verejného a administratívneho práva sa naša kancelária zameriava najmä na poradenstvo v oblasti:

 • ochrany spotrebiteľa vrátane označovania výrobkov, všeobecnej bezpečnosti výrobkov, reklamy,
 • ochrana osobných údajov,
 • klasifikácie a schvaľovania farmaceutických produktov,
 • právnej úpravy ochrany životného prostredia, najmä pokiaľ ide o ochranu ovzdušia, vôd a pôdy pred znečisťovaním a kontamináciou, odpadového hospodárstva,
 • ochrany zdravia a bezpečnosti,
 • právne poradenstvo zahŕňa aj zastupovanie klientov v administratívnych konaniach a prípravu analýz a stanovísk k osobitným problémom klientov

Správne právo

 • Právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania pre spoločnosť podnikajúcu v oblasti dodávok plynových zariadení,
 • Právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania pre konzultačnú spoločnosť zabezpečujúcu poradenstvo v oblasti výstavby energetických zariadení,
 • Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre
 • Právne poradenstvo pre švajčiarsky holding v oblasti banského práva, stavebného práva a verejného obstarávania,
Späť