NAŠE VÍZIE A HODNOTY

Už samotný názov kancelárie „ius – aegis“ („právo – štít“) vyjadruje naše vízie a hodnoty , že cítime silný záväzok poskytovať kvalitné právne poradenstvo so zameraním sa na klienta, nakoľko sme si vedomí, že hodnotu môžeme poskytovať iba vtedy, ak klientovi budú poskytnuté kreatívne a komplexné riešenia náročných právnych problémov a dopomôžeme tak klientom dosahovať stanovené obchodné ciele.

Aby boli právne služby v žiadanej kvalite poskytované efektívne, sme schopní poskytovať poradenstvo v mnohých právnych oblastiach, s ponukou výhody zamerania sa aj na špecifické obchodné oblasti, odvetvia podnikania, ako aj na ekonomickú reguláciu.

Motívom kancelárie je podporovať prácu v tímoch zložených z odborníkov na viaceré právne oblasti, v ktorých funguje zdieľanie informácií a efektívna kontrola poskytovaného výstupu klientom.

Sme si vedomí, že legislatívne prostredie v Slovenskej republike s ohľadom na množstvo prijímaných nepriamych novelizácií je neprehľadné a často „ťažko“ sledovateľné, a preto poskytujeme klientom priebežné informácie o stave legislatívy, ktorá môže ovplyvňovať konkrétnu oblasť ich podnikania, upozorňujeme na problémy, ktoré v danej oblasti môžu vzniknúť a následne, na základe požiadaviek klienta, tieto pomáhame riešiť.

V neposlednej miere advokáti a právnici kancelárie dbajú na dodržiavanie vysokého komunikačného štandardu tak, aby klienti kancelárie dostali vždy ucelenú, jasnú, čitateľnú a hlavne prehľadnú a precízne formulovanú odpoveď na definovaný problém a zároveň možnosť kedykoľvek sa obrátiť s dôverou na každého poradcu kancelárie.