Konečný užívateľ výhod už aj v obchodnom registri

calendar
author Ius Aegis
Konečný užívateľ výhod už aj v obchodnom registri

Ak máte zapísanú spoločnosť v Obchodnom registri alebo plánujete založiť novú spoločnosť, ktorá sa zapisuje do Obchodného registra, mali by ste zbystriť pozornosť. Vo februári tohto roku bol prijatý zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“), ktorý sa síce zameriava na odhaľovanie praktík, ktoré nazývame aj „pranie špinavých peňazí“ a financovanie terorizmu, ale predmetnou Novelou sa novelizoval aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom pribudla pre všetky právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, nová povinnosť spočívajúca v povinnosti určiť a zapísať do Obchodného registra osobu – konečného užívateľa výhod. Táto povinnosť však nebude platiť pre tie subjekty, ktoré sú buď subjektom verejnej správy, alebo emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Súčasťou zapisovaných údajov, ktoré bude zároveň možno vidieť aj vo výpise z obchodného registra, bude teda okrem údajov, ako sú napr. sídlo, obchodný názov, štatutárny orgán, výška základného imania a pod., aj identifikácia konečného užívateľa výhod.

Konečným užívateľom výhod podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je fyzická osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hla­sovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  • má právo vy­menovať, inak ustanoviť alebo odvo­lať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľ­vek ich člena,
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom alebo
  • má právo na hospodársky prospech naj­menej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ak nie je možné určiť konečného užívateľa podľa vyššie uvedených kritérií, za konečného užívateľ výhod sa považuje člen vrcholového manažmentu, čiže štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konečný užívateľ výhod je teda ten, kto skutočne ovláda a kontroluje predmetnú právnickú osobu.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Vzhľadom na prijatie Novely je v medzirezortnom pripomienkovom konaní aj zmena vyhlášky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť (ďalej len „Zmena vyhlášky“), prostredníctvom ktorej sa majú zmeniť a doplniť formuláre, ktorými sa obchodné spoločnosti do obchodného registra zapisujú alebo sa do obchodného registra zapisujú zmeny v týchto obchodných spoločnostiach.

V čase napísania tohto článku pripravovaná Zmena vyhlášky tieto formuláre mení tak, že formuláre návrhov na zápis nových spoločností do obchodného registra (tzv. prvozápis) budú doplnené o ďalší zapisovaný údaj, a to práve o konečného užívateľa výhod.

Taktiež vznikne nový samostatný zmenový formulár, ktorým sa budú údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisovať pre spoločnosti, ktoré v obchodnom registri už zapísané sú. Tento formulár bude slúžiť zároveň aj na zápis akýchkoľvek zmien údajov o konečnom užívateľovi údajov, resp. výmaz starého konečného užívateľa výhod a zápis nového užívateľa výhod.

Za samotný zápis konečného užívateľa výhod, resp. za zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod, sa v zmysle Novely nebude platiť súdny poplatok na rozdiel od ostatných zápisových konaní.

O osobe konečného užívateľova výhod sa budú uvádzať nielen jeho identifikačné údaje, ale aj údaje, na základe ktorých má táto fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod, teda napr. či ide o fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu alebo o fyzickú osobu, v prospech ktorej právnická osoba vykonáva svoju činnosť a  údaje, ktoré zakladajú jej postavenie konečného užívateľa výhod (viď body (i) až (iv) vyššie).

Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa nebudú musieť dokladať žiadnymi listinami, z ktorých budú vyplývať údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať. Inými slovami, pri zápise konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa nebude vyhotovovať verifikačný dokument (ako v prípade zápisov do registra partnera verejného sektora), ktorý by osvedčoval na základe čoho bol určený konkrétny konečný užívateľ výhod.

Explicitne sa ustanovuje, že zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora.

Lehota na podanie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Ak sa chystáte založiť spoločnosť po 01.11.2018, musíte tieto zmeny reflektovať, a teda súčasťou návrhu na zápis novej spoločnosti do obchodného registra (tzv. prvozápis) musia byť aj údaje o konečnom užívateľovi výhod, t.j. osobe, ktorá bude mať „finálny“ majetkový prospech z činnosti, resp. existencie danej spoločnosti.

Existujúce spoločnosti, resp. spoločnosti, ktoré budú do obchodného registra zapísané do 31.10.2018, budú musieť tento zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra vykonať najneskôr do 31.12.2019.

Sankcie

Je potrebné upozorniť, že v prípade ak sa ukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod nezodpovedajú skutočnosti, registrový súd je oprávnený uložiť v takom prípade spoločnosti alebo osobe, ktorá je oprávnená konať v jej mene pokutu až do výšky  3.310,- EUR.

Viac informácií k tejto téme vám radi poskytneme v našej kancelárii.