Informácie a zásady spracúvania osobných údajov

Tieto Informácie a zásady spracúvania osobných údajov (ďalej len „Informácie“) sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov fyzických osôb advokátskou kanceláriou ius aegis s. r. o., so sídlom Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 857 203, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 51074/B (ďalej len „Advokátska kancelária“).

Informácie majú za cieľ oboznámiť dotknuté osoby o podmienkach a zásadách spracúvania osobných údajov Advokátskou kanceláriou a o ich právach ako dotknutých osobách.

Spracúvanie osobných údajov

Advokátska kancelária je v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z . o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“) poskytovateľom právnych služieb, a preto môže zo strany Advokátskej kancelárie dochádzať k spracúvaniu aj Vašich osobných údajov.

Advokátska kancelária sa pri spracúvaní osobných údajov riadi predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) v častiach, ktoré sa na Advokátsku kanceláriu vzťahujú (najmä § 78 Zákona), Zákonom o advokácii, ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Advokátska kancelária taktiež dodržiava Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou, ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania sa môžete oboznámiť na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory.

Prevádzkovateľ

Advokátska kancelária je prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle Nariadenia, nakoľko určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je v zmysle Nariadenia každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, a ktorú je možné podľa týchto osobných údajov identifikovať. Ak dochádza zo strany Advokátskej kancelárie k spracúvaniu Vašich osobných údajov, tak ste sa stali dotknutou osobou.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je zo strany Advokátskej kancelárie nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
– poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokáciu,
– plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti, a
– chrániť oprávnené záujmy Advokátskej kancelárie, našich klientov a iných osôb.

Účel spracúvania osobných údajov

Advokátska kancelária spracúva osobné údaje dotknutých osôb na rôzne účely. Najčastejší účel spracúvania osobných údajov zo strany Advokátskej kancelárie je poskytovanie právnych služieb plnenie povinností v zmysle Zákona a advokácii a iných právnych predpisov. Ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, tak sa účel tohto spracúvania nachádza v tomto udelenom súhlase. V prípade, ak ste využili náš formulár, ktorý sa nachádza na https://www.iusaegis.sk/#kontakt, týmto účelom je vyhodnotenie Vášho dopytu a naša kvalifikovaná odpoveď naň. Vaše osobné údaje môžeme v špecifických situáciách tiež spracúvať za účelom ochrany oprávnených záujmov Advokátskej kancelárie a/alebo našich klientov, na štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a za účelom historického a vedeckého výskumu.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame len na základe ich vysloveného súhlasu, na základe uzavretej zmluvy medzi Advokátskou kanceláriou a klientom o poskytovaní právnych služieb, pri plnení povinností oprávnenej osoby v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri plnení povinností oprávnenej osoby v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), pri plnení iných zákonných povinností Advokátskej kancelárie, pri ochrane životne dôležitých záujmov dotknutých osôb, alebo iných fyzických osôb, ak je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Advokátskej kancelárie alebo tretej strany, ak takýto oprávnený záujem prevažuje nad právami dotknutej osoby.

Rozsah osobných údajov

Osobnými údajmi sú v zmysle Nariadenia akékoľvek údaje, na základe ktorých je možné fyzickú osobu identifikovať. Príkladmo možno ako osobné údaje uviesť nasledujúci zoznam, ktorý však nie je vyčerpávajúci: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, titul, číslo dokladu totožnosti, fotografia, rodinný stav, IP adresa.Rozsah osobných údajov, ktoré o Vás Advokátska kancelária môže spracúvať, vždy závisí od účelu spracúvania, ako aj od konkrétnej situácie, pri ktorej dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Sprístupňovanie osobných údajov

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. zamestnancom Advokátskej kancelárie, spolupracujúcim advokátom, sprostredkovateľom osobných údajov, ktorými sú externé spoločnosti, ktoré pre Advokátsku kanceláriu zabezpečujú účtovné a daňové služby, softvérové služby a IT bezpečnosť. Všetky tieto osoby sú však zaviazané mlčanlivosťou, a sú povinné zabezpečiť dôvernosť Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené Slovenskej advokátskej komore v prípade disciplinárneho konania, ktoré sa Vás bude týkať. Ďalej Vaše osobné údaje sprístupníme tretím osobám na základe pokynu nášho klienta, napríklad v prípade poverenia na mimosúdne rokovanie, alebo pri príprave zmluvnej dokumentácie s obchodným partnerom klienta. Ak ste našim klientom, a teda z dôvodu zachovania mlčanlivosti máme obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

K cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) zo strany Advokátskej kancelárie nedochádza.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, ak osobitné právne predpisy neurčujú inak. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

  • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky,
  • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania,
  • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia,
  • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

  • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
  • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
  • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
  • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní,
  • Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Získavanie osobných údajov

Ak ste našim Klientom, alebo ste využili náš formulár, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takomto prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás osobné údaje môžeme získavať bez informovania aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Ak ste našim klientom, využili ste náš formulár alebo ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, tak máte ako dotknutá osoba nižšie uvedené práva. Ak nie ste našim klientom, ale ste napríklad obchodný partner klienta, protistrana klienta, zamestnanec klienta a podobne, tak môžu byť niektoré z nižšie uvedených práv obmedzené, a to z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť s poukazom na čl. 15 ods. 4 Nariadenia, čl. 20 ods. 4 Nariadenia a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Právo na získanie potvrdenia o spracúvaní Vašich osobných údajov

Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a právo získať prístup k takýmto údajom vrátane určenia účelov spracúvania, kategórii osobných údajov, identifikáciu osôb, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov, existencie práva na opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu, práva podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, existencie automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania ohľadom osobných údajov. Osobné údaje Vám budú v takomto prípade poskytnuté v strojovo čitateľnom formáte. Toto potvrdenie Vám bude vydané bezplatne, avšak za každé ďalšie kópie, o ktoré požiadate, Vám môže byť účtovaný primeraný poplatok zodpovedajúci nákladom na vyhotovenie takéhoto potvrdenia.

Právo na prenos osobných údajov

Máte právo preniesť Vaše osobné údaje inému subjektu, ktorý bude Vaše osobné údaje ďalej spracovávať. Toto právo sa však nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nesprávne alebo neúplné, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie.

Právo na výmaz (zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak nie sú tieto osobné údaje potrebné pre účely, na ktoré sa získavali alebo spracúvali, ak sa Vaše osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak osobné údaje musia byť vymazané v zmysle osobitných právnych predpisov. Osobné údaje však nemusia byť vymazané, ak je ich zachovanie potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade, ak ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely spracúvania, ale ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť proti spracúvaniu Vašich osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov nie je pre nás jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky uvedené v tejto Informácii upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke Advokátskej kancelárie, osobitným oznámením prostredníctvom emailu, pri osobnom stretnutí alebo pri písomnej komunikácii. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť, a to telefonicky na tel. čísle: +421 220 757 409, prostredníctvom e-mailu na office@iusaegis.sk alebo poštou na adresu nášho sídla na Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava, Slovenská republika.

Zásady spracúvania osobných údajov

Zákonnosť

Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne. To znamená, že spracúvanie Vašich osobných údajov sa vždy opiera o aspoň jeden z právnych základov spracúvania uvedených v Nariadení, ktorým sú napríklad súhlas so spracúvaním osobných údajov, plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, ochrana oprávnených záujmov alebo konanie vo verejnom záujme. V niektorých prípadoch spracúvania môže ísť o niekoľko právnych základov súčasne.

Obmedzenie účelu

Osobné údaje získavame a spracúvame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel a nebudeme ich ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Minimalizácia údajov

Spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Správnosť

Spracúvame len správne a podľa potreby aktualizované osobné údaje a prijímame potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, boli bezodkladne vymazané alebo opravené. Ak dôjde k zmene vo Vašich osobných údajoch, túto zmenu nám môžete nahlásiť, a tak prispieť k tomu, aby sme o Vás spracúvali len aktuálne a správne osobné údaje.

Minimalizácia uchovávania

Osobné údaje spracúvame len na nevyhnutne potrebnú dobu, kým je to potrebné vzhľadom na účel, na ktorý sa spracúvajú. Osobné údaje však môžeme spracúvať aj dlhšie, ak je to potrebné vzhľadom na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely.

Integrita a dôvernosť

Osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje primeranú úroveň bezpečnosti osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Zodpovednosť

Advokátska kancelária je zodpovedná za súlad spracúvania osobných údajov s vyššie uvedenými zásadami spracúvania osobných údajov, ako aj za súlad s Nariadením, Zákonom, Zákonom o advokácii, Kódexom správania a inými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Na preukázanie tohto súladu sme zaviedli primerané politiky ochrany osobných údajov v zmysle čl. 24 ods. 2 Nariadenia, máme uzavreté zmluvy so sprostredkovateľmi osobných údajov v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia, vedieme záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle čl. 30 Nariadenia, pravidelne sa vzdelávame v oblasti ochrany osobných údajov a dodržiavame Kódex správania.

Osobitné podmienky pri spracúvaní súborov cookie

Na spracúvanie súborov cookie sa primerane použijú ustanovenia uvedené v týchto Informáciách, ak nižšie uvedené neustanovuje inak. Advokátska kancelária používa na tejto webovej stránke súbory nazývané „cookie“, ktoré sú použité za účelom merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webových stránok www.iusaegis.sk. Cookie pre meranie návštevnosti webstránky a prispôsobenia zobrazenia webových stránok sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Advokátskej kancelárie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Cookie pre cielenie reklamy sú spracúvané na základe Vášho súhlasu.

Údaje, ktoré o Vás takto získame, môžu byť sprístupnené aj ďalším spracovateľom, najmä prevádzkovateľom služieb a platforiem Google a Facebook.

Našu webovú stránku možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.

Zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu je aktivované z iniciatívy návštevníka webu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Súhlasím“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne: „Prevádzkovateľ webu, IUS AEGIS, s.r.o. spracováva na tomto webe cookie potrebné pre fungovanie webových stránok a na analytické účely.“ Takéto nastavenie prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov považované za Váš súhlas s použitím cookie na našej webovej stránke.Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookie. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookie pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Zhromaždené cookie súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookie súbory sú následne spracované spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Ako odstrániť cookie?

MOZILLA: https://support.mozilla.org/sk/kb/odstranenie-cookies
INTERNET EXPLORER: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
GOOGLE CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk
MICROSOFT EDGE: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4027947/windows-delete-cookies