Novela zákona o energetickej efektívnosti

calendar
author Ius Aegis
Novela zákona o energetickej efektívnosti

Garantovaná energetická služba vo verejnom sektore

Energetická efektívnosť je definovaná v zákone č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o EE“) ako „proces, ktorý prispieva k zvýšeniu energetickej účinnosti alebo k zníženiu energetickej náročnosti premeny, distribúcie alebo spotreby energie pri zohľadnení technických, hospodárskych alebo prevádzkových zmien, alebo zmien správania koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov.

Prijatím Zákona o EE sa vytvoril právny základ na rozvoj tohto segmentu podnikania v Slovenskej republike, a to prostredníctvom poskytovania energetických služieb zo strany tzv. poskytovateľov podpornej energetickej služby a poskytovateľov garantovanej energetickej služby.

Poskytovatelia energetickej služby poskytujú služby, na základe ktorých dochádza k preukázateľne overiteľným a merateľným alebo k odhadnuteľným úsporám energie a k zlepšeniu energetickej efektívnosti, a ktoré umožňujú dosiahnuť finančnú alebo materiálnu výhodu pre prijímateľa energetickej služby.

Zákon o EE rozpoznáva dva druhy energetických služieb, pričom z hľadiska istoty, že vynaložené investície do rekonštrukcie/modernizácie sa skutočne vrátia z dosiahnutých úspor, predstavuje najistejšiu formu práve garantovaná energetická služba tzv. EPC model (Energy Performance Contracting).

Prostredníctvom tejto formy energetickej služby sa poskytovateľ garantovanej energetickej služby zaväzuje, že vykoná energeticky efektívne opatrenia (rekonštrukcia/modernizácia), a to na vlastné náklady, ktoré prijímateľ energetickej služby následne priebežne spláca z garantovaných úspor, ktoré poskytovateľ garantovanej energetickej služby zaručuje.

Počnúc od 1. februára 2019 bude platiť novela Zákona o EE, ktorá vytvorí podmienky na rozvoj garantovaných energetických služieb vo verejnom sektore, pričom po splnení tam uvedených podmienok sa takéto výdavky verejného sektora nebudú započítavať do verejného dlhu Slovenskej republiky[1].

Novela detailnejšie vymedzila okruh práv a povinností v rámci zmluvy o energetickej efektívnosti, ktorá bude uzatvorená medzi subjektom verejnej správy ako prijímateľom garantovanej energetickej služby a súkromným subjektom ako poskytovateľom garantovanej energetickej služby, pričom medzi hlavné zmeny možno zaradiť:

  • poskytovateľ garantovanej energetickej služby nebude mať k dispozícii celý predmetný majetok verejnej správy, ani nebude zabezpečovať prevádzku celej obnovovanej budovy, ale bude v rozsahu zmluvy o energetickej efektívnosti zabezpečovať iba údržbu a opravy v rozsahu vykonanej obnovy;
  • v prípade zhodnotenia budovy nevznikne k tomuto majetku vlastnícke právo v prospech poskytovateľa garantovanej energetickej služby;
  • poskytovateľ garantovanej energetickej služby bude vlastníkom zariadenia len do momentu dohodnutého v zmluve o energetickej efektívnosti, najneskôr však do odovzdania zariadenia do prevádzky;
  • s majetkom verejnej správy, ktorý je predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti, bude môcť vlastník alebo správca voľne nakladať, či už prevodom správy alebo prevodom vlastníctva. Na nadobúdateľa tohto majetku prechádzajú všetky práva a povinností prijímateľa garantovanej energetickej služby;
  • zmluva o energetickej efektívnosti bude môcť byť skončená odstúpením a výpoveďou, pričom skončenie zmluvy o energetickej efektívnosti uzavretej na dobru neurčitú si bude vyžadovať osobitné náležitosti;
  • postup pri predčasnom skončení zmluvy o energetickej efektívnosti z hľadiska úhrady účtovnej hodnoty investičných nákladov;
  • a iné.

Je potrebné podotknúť, že vzor zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor má zverejniť na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (pozn. v čase písania tohto článku zatiaľ nebola zverejnená), pričom subjekty verejnej správy v prípade, že sa chcú vyhnúť dopadu na limity zadlžovania, sa musia riadiť/mať zmluvnú dokumentáciu v súlade s týmto vzorom zmluvy.

V zmysle prechodných ustanovení Zákona o EE, zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor uzavreté pred 1. februárom 2019 zostávajú aj po účinnosti novely Zákona o EE naďalej v platnosti, čím sa umožní pokračovanie už existujúcich projektov využívajúcich garantovanú energetickú službu.

Vzhľadom na to, že v Slovenskej republike je viac ako 10.000 verejných budov, ktoré sa z veľkej časti vyznačujú zvýšenou energetickou náročnosťou, tzv. EPC model predstavuje značný potenciál na modernizáciu/rekonštrukciu verejných budov bez potreby priamej kapitálovej investície na tento účel z verejných zdrojov, potenciál znížiť prevádzkové náklady verejnej správy a  zlepšiť kvalitu životného prostredia, pričom nakoľko Bratislavský kraj disponuje najväčšou podlahovou plochou verejných budov, práve v tomto kraji možno očakávať najväčšiu aktivitu v tomto smere. 

[1] Novela reaguje predovšetkým na fakt, že v prípade energeticky efektívnych opatrení, ktoré neboli podporené pomocou Európskych štrukturálnych a investičných fondov, tie automaticky zvyšovali verejný dlh.

Spracoval: JUDr. Matej Slezák