Podpora elektromobility v podmienkach SR

calendar
author Ius Aegis
Podpora elektromobility v podmienkach SR

Vláda Slovenskej republiky minulý týždeň so skoro ročným oneskorením konečne schválila tzv. Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (Akčný plán), ktorý obsahuje 15 konkrétnych opatrení na rozvoj toho segmentu. Akčný plán a jednotlivé opatrenia majú byť realizované do dvoch rokov a majú priblížiť elektromobilitu širokej verejnosti a motivovať ju k využívaniu tohto alternatívneho pohonu.

Akčný plán reaguje na celosvetový trend nástupu elektromobilov na trh a na snahy európskych štruktúr o zrýchlenie rozvoja elektromobility. Opatrenia, ktoré Akčný plán prináša, majú tak charakter priamej, ako aj nepriamej podpory používania vysokoekologických a nízkoemisných vozidiel a ich cieľom je zvýšenie atraktivity elektromobility, sprístupnenie bežnému spotrebiteľovi a v konečnom dôsledku nárast počtu elektromobilov na cestách. Jedná sa o nasledovné opatrenia:

Dotácie na nákup elektromobilov a plug-in-hybridov

Viaceré svetové automobilky avizovali, že plánujú tento rok uviesť na trh niekoľko nových modelov s dojazdom okolo 400 km, preto Ministerstvo hospodárstva SR chce pokračovať v pilotnom projekte na priamu podporu využívania elektromobilov, a teda bude aj naďalej poskytovať dotácie na nízkoemisné vozidlá. Čo sa týka výšky podpory tá by mala byť približne rovnaká ako v pôvodnej schéme podpory teda vo výške 5.000 € na kúpu elektromobilu, a vo výške 3.000 € na kúpu tzv. plug-in hybridov. Podrobnosti o tejto dotačnej schéme by mali byť známe v priebehu mesiaca apríl 2019.

Dotácie na výstavbu nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva SR by malo v súlade s Akčným plánom poskytovať aj dotácie na podporu výstavby, či rekonštrukcie verejne prístupných nabíjacích staníc (mimo hlavných koridorov ciest, a teda hlavne v mestskom prostredí) pre elektromobily. Žiadať o dotácie na tento účel budú môcť obce, vyššie územné celky, ako aj právnické či fyzické osoby. Podrobnosti o tejto dotačnej schéme by mali byť známe v priebehu dvoch mesiacov (máj-jún 2019)

Zjednodušenie procesu výstavby nabíjacích staníc

Akčný plán tiež výrazným spôsobom zjednodušuje administratívny proces pri výstavbe nabíjacích staníc a ich povoľovaní príslušnými stavebnými úradmi. Predovšetkým aktuálne platné usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby SR spôsobovalo v praxi mnohé výkladové problémy, preto prijatie nového stavebného zákona (1.1.2020) v tomto smere výrazne zjednoduší a zjednotí tento proces.

Odpisovanie dva roky

Značnou motiváciou pre podnikateľov bude zavedenie novej odpisovej skupiny pre elektromobily a nabíjacie stanice, kde doba odpisovania bude 2 roky (aktuálna doba odpísania pre elektromobily je 4 roky a pre nabíjacie stanice je to až 6 až 8 rokov).

Povinnosť vybudovať nabíjaciu stanicu v prípade budovania nových parkovacích miest

Akčný plán dokonca plánuje zaviesť povinnosť budovať nabíjaciu infraštruktúru pri nových budovách s viac ako 10 parkovacími miestami (nebytová budova – jedna nabíjacia stanica s trúbkovými rozvodmi pre najmenej jedno z piatich parkovacích miest a v prípade bytových domov pre každé parkovacie miesto). Predmetné opatrenie sa bude realizovať v súlade so schválením znením smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2018/844, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti z 30. mája 2018.

Vytvorenie nízkoemisných zón

Akčný plán reaguje aj na tému tzv. nízkoemisných zón. Obce budú môcť rozhodnúť o zavedení nízkoemisných zón prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom obec vymedzí časť územia, na ktoré budú mať povolený vstup iba vozidlá s určenou emisnou triedou.

Špeciálna farebná špz

Na rozlíšenie elektromobilov od vozidiel poháňaných spaľovacím motorom by malo slúžiť farebné odlíšenie označenia elektromobilov. Elektromobily budú mať špeciálnu farebnú ŠPZ – zelenú.

Bus-pruhy pre elektromobily

Elektromobily so špeciálnom zelenou ŠPZ na rozdiel od iných vozidiel budú môcť parkovať v nízkoemisných zónach, prípadne budú môcť jazdiť vo vyhradených bus-pruhoch.

Nabíjacie stanice na parkovacích miestach verejnej správy

Nabíjacie stanice by mali byť aj na parkoviskách štátnych inštitúcií, to však bude záležať či konkrétna štátna inštitúcia má vyhradené parkovacie miesto pre verejnosť a či bude mať záujem realizovať inštaláciu nabíjacej stanice, nakoľko dané opatrenie má len odporúčací charakter, a teda nie je záväzné.

Podpora výskumu a inovácii

V súvislosti s rozvojom elektromobility sa Akčný plán zaoberá aj podporou výskumu, vývoja a výroby elektrobatérii, čo bude mať vplyv nielen na rozvoj elektromobility, ale aj na vznik nových pracovných miest a vznik batériového odvetvia pre automobilový priemysel. Cieľom Akčného plánu je vytvoriť konkurencieschopnú priemyselnú výrobu batérií elektromobilov a posilnenie recyklácie batérií.

Prispôsobenie pracovnej sily pre potreby elektromobility

Navrhujú sa vytvoriť rámcové podmienky, na základe, ktorých bude možné vytvorenie odbornej kvalifikácie v oblasti odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorá bude definovať samostatnú činnosť pre vykonávanie vývoja, výroby a opráv elektrických vozidiel.

Informačná kampaň

Súčasťou Akčného rozvoja je aj pripravovaná informačná kampaň, ktorej úlohou je oboznámiť verejnosť nie len s priamymi výhodami, ktoré plynú z prechodu na elektromobil, ale aj informovať verejnosť o alternatívnych palivách využívaných v doprave a o ich šetrnom a pozitívnom vplyve na životné prostredie.

Zelené verejné obstarávanie

Aj keď povinnosť tzv. „zeleného“ verejného obstarávania nie je povinnosťou pre verejnú správu, verejná správa by mala ísť príkladom a obstarávať elektrické vozidlá a pristupovať k obstarávaniu tovarov a služieb zohľadňujúc hospodárnosť a ekologickosť.

Podpora elektromobility v podmienkach sr a jej zahrnutie do všetkých politík a stratégií SR

Pri prijímaní nových legislatívnych a nelegislatívnych materiálov by mal byť braný zreteľ na elektromobilitu vzhľadom na jej dôležitosť a prierezovosť.

Vytvorenie právneho, technického a obchodného prostredia pre elektromobilitu

Z dôvodu potreby koordinácie postupov pri zavádzaní a vyhodnocovaní jednotlivých opatrení, Akčný plán navrhuje zriadiť medzirezortné skupiny s účasťou každého dotknutého útvaru a odborných organizácií.

Akčný plán tak pomerne komplexne reaguje na základné otázky súvisiace s podporou elektromobility na Slovensku. Keďže Akčný plán sa primárne zaoberá len elektrickou energiou, je možné predpokladať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako predkladateľ Akčného plánu v dohľadnom čase vypracuje podobné akčné plány aj pre ostatné alternatívne palivá ako napr. stlačený a skvapalnený zemný plyn, či hydrogén.

JUDr. Matej Slezák