Predpokladané zmeny v systéme podpory OZE

calendar
author Ius Aegis
Predpokladané zmeny v systéme podpory OZE

Už niekoľko rokov prebieha diskusia o optimalizácii nastavenia systému podpory elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚKVET).

Je tomu tak predovšetkým z troch dôvodov:
(i) že súčasné nastavenie systému podpory vyrobenej elektriny z OZE a VÚKVET generuje deficit na strane prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, ktorý stále rastie a rovnako,
(ii) že výrobné náklady technológií z OZE a VÚKVET za ostatné roky sa dramaticky znížili, sú viac konkurenčné, a preto ich treba viac začleniť do trhového mechanizmu bez nutnosti štátnych subvencií,
(iii) celková produkcia elektriny vyrobenej z OZE a VÚKVET sa podľa súčasne platnej právnej úpravy používa na krytie strát prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, avšak už mnoho rokov prevyšujú ich reálne straty, pričom do roku 2020, resp. 2030 podiel takto vyrobenej elektriny bude vďaka novým výzvam zo strany EÚ naďalej rásť.

Existuje predpoklad, že v priebehu roka 2018 dôjde k prijatiu novely zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobe, ktorá bude reflektovať trhovo orientovaný typ podpory v súlade s usmernením Európskej komisie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 a spočívať v:

  • presune povinností z prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav pod jeden subjekt, ktorý bude vykonávať centrálnu správu systému podpory elektriny vyrobenej z OZE a VÚKVET, a to administráciou podpory, dátového manažmentu a financovanie podpory;
  • minimalizácii trhovo deformačných opatrení prostredníctvom odstránenia podpory formou doplatku (feed in tariff) a zavedením tzv. príplatku (feed in premium);
  • integráciou vyrobenej elektriny na trh prostredníctvom výrobcu, ktorý bude sám zodpovedný za predaj elektriny príslušným obchodníkom na trhu;
  • vlastnej zodpovednosti výrobcov za odchýlku;
  • pridelení novej kapacity cez úspech vo výberovom konaní;
  • špeciálnom režime pre malé inštalácie a technológie.

a to všetko za súčasného zachovania podmienok pre existujúcich výrobcov elektriny.

Takisto možno predpokladať rozšírenie úľavy z platby za tarify za prevádzkovanie systému (TPS) na viacero priemyselne náročných odberateľov, príp. plošné zníženie pre všetkých podnikateľov.

Rovnako je otázna účasť štátu v systéme podpory, a to či aspoň časť takto vyplatenej podpory  bude hradená zo štátneho rozpočtu alebo či ostane celá na pleciach všetkých odberateľov.

Efektívny výkon samotného nového systému podpory pre nových výrobcov bude samozrejme podmienený odstránením tzv. stop-stavu zo strany regionálnych distribučných sústav.

Konkrétne odpovede na otázku ako si štát predstavuje ďalší vývoj v oblasti OZE a VÚKVET nám však dá až finálne verzie legislatívnych návrhov.

JUDr. Matej Slezák