Zvýšená zodpovednosť štatutárov

calendar
author Ius Aegis
Právnická kancelária ius aegis o zvýšenej zodpovednosti štatutárov.

Právnická kancelária ius aegis o zvýšenej zodpovednosti štatutárov

Prijatím zákona č. 264/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník sa okrem iného sprísnia povinnosti štatutárnych orgánov, bývalých štatutárov ako aj osôb konajúcich prostredníctvom tzv. bielych koní.

V súčasnosti platí, že ak osobe, ktorá je jediným štatutárnym orgánom zanikne táto funkcia, musí príslušný orgán spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť namiesto nej nového člena orgánu spoločnosti  Novela obchodného zákonníka zavádza povinnosť štatutárnemu orgánu spoločnosti, ktorý ako jediný vykonával posledný funkciu štatutárneho orgánu a od zániku tejto funkcie nebol v lehote 60 dní zapísaný do obchodného registra nový štatutárny orgán, podať do 30 dní návrh na zrušenie spoločnosti.

Bývalý štatutárny orgán bude taktiež povinný poskytnúť primeranú súčinnosť súdu, správcovi dane, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, správcom a exekútorom, a to v takom rozsahu, v akom možno predpokladať, že môže prispieť k objasneniu otázok, ktorých sa požadovaná súčinnosť týka.

K zodpovednosti štatutárov už dnes platí, že ak je spoločnosť v úpadku, musí štatutár podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Prax je však taká, že táto povinnosť sa nie riadne plní, a preto bude štatutárom za porušenie tejto povinnosti hroziť postih. Každý veriteľ, ktorý bude takýmto konaním štatutára dotknutý, môže žiadať súd o diskvalifikáciu štatutára. Diskvalifikovaný štatutár nebude môcť byť štatutárom v žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstve, a to po dobu 3 rokov. Zároveň bude povinný uspokojiť nároky veriteľa, ktoré neuspokojila obchodná spoločnosť alebo družstvo.

Povinnosť štatutára konať s odbornou starostlivosťou a v súlade s záujmami spoločnosti a jej spoločníkov, má aj osoba, ktorá nie je štatutárnym orgánom, resp. členom štatutárneho orgánu, ale fakticky vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu bez vymenovania do tejto funkcie. Porušením tejto povinnosti má rovnakú zodpovednosť ako samotný člen štatutárneho orgánu.

Jedným z hlavných účelov prijatej novely Obchodného zákonníka bolo zavedenie účinných opatrení v boji proti tzv. „bielym koňom“. V tejto súvislosti bol zavedení trestný čin nekalej likvidácie ako nová skutková podstata trestného činu do Trestného zákona. Daný trestný čin sa bude vzťahovať nielen voči osobám, ktoré len prepožičajú svoje meno a priezvisko a svoju totožnosť k prevzatiu práv a povinností, ale aj na osoby, ktoré majú úmysel ukončenia podnikania likvidáciou prevodom na takého „biele kone“ a osoby, ktoré takúto osobu vyhľadajú a/alebo sprostredkujú.

Ďalším obmedzením, ktoré novela zákona prináša v súvislosti so štatutárom spoločnosti je aj to, že na menovanie do funkcie bude potrebný súhlas toho, kto má byť menovaný a tento súhlas musí byť s úradne overeným podpisom.

Radoslav Zigo